Mã xem cùng VCBF: VCB VEOF VLA VNI VNM
Trending: VNM (26.319) - HPG (24.334) - MSN (19.477) - FLC (18.417) - MWG (17.682)