Mã xem cùng VBSP: BAB ORS PVCOMBANK TPB TVS
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)