CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

28,500

(%)
30/10/2020 15:07

Mở cửa28,500

Cao nhất28,500

Thấp nhất28,500

KLGD

Vốn hóa236

Dư mua100

Dư bán2,000

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T310

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E15.49

F P/E12.28

BVPS13,340

P/B2.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV2 TV4 TV1 VPB MBB
Trending: HPG (71.383) - VNM (55.595) - TCB (53.971) - MBB (39.948) - CTG (35.876)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3