CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

28,200

(%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa28,200

Cao nhất28,200

Thấp nhất28,200

KLGD

Vốn hóa233

Dư mua600

Dư bán

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T369

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E15.33

F P/E12.16

BVPS12,442

P/B2.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV2 TV4 DQC PNJ MWG
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-9.03%

+/- Qua 1 tháng-9.03%

+/- Qua 1 quý-11.32%

+/- Qua 1 năm+0.26%

+/- Niêm yết+775.50%

Cao nhất 52 tuần (21/07/2020)*34,000

Thấp nhất 52 tuần (25/03/2020)*21,190

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)160

KLGD/Ngày (1 tháng)176

KLGD/Ngày (1 quý)208

KLGD/Ngày (1 năm)349

Nhiều nhất 52 tuần (18/02/2020)*4,500

Ít nhất 52 tuần (12/11/2019)*10