CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

33,900

(%)
24/07/2019 11:38

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa281

Dư mua1,900

Dư bán9,300

Cao 52T 47,800

Thấp 52T31,700

KLBQ 52T2,403

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,572

P/E21.56

F P/E17.53

BVPS11,288

P/B3

Mã xem cùng TV3: TV2 TV4 VJC PVD PVO
Trending: HPG (27.425) - MWG (24.390) - VNM (24.046) - MBB (19.536) - VCB (17.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3