CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

30,500

(%)
12/12/2019 10:15

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa252

Dư mua1,000

Dư bán1,400

Cao 52T 47,800

Thấp 52T28,000

KLBQ 52T1,618

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,572

P/E19.40

F P/E15.78

BVPS12,479

P/B2.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV2 TV4 TV1 TVA TVH
Trending: VNM (25.124) - HPG (24.024) - MSN (18.860) - FLC (17.487) - MWG (16.899)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3