CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

30,300

(%)
20/02/2020 14:11

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa251

Dư mua1,800

Dư bán1,000

Cao 52T 47,800

Thấp 52T26,500

KLBQ 52T1,481

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,057

P/E14.73

F P/E15.67

BVPS13,117

P/B2.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV2 TV4 AAA GAS VNM
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3