CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

29,000

(%)
23/08/2019 15:00

Mở cửa29,000

Cao nhất29,000

Thấp nhất29,000

KLGD

Vốn hóa240

Dư mua3,000

Dư bán2,400

Cao 52T 47,800

Thấp 52T28,200

KLBQ 52T2,353

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,572

P/E18.45

F P/E15

BVPS11,288

P/B2.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV2 TV4 VJC MWG EVF
Trending: MWG (26.226) - VNM (25.980) - HPG (24.278) - FPT (21.372) - VGI (17.036)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3