CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

28,900

(%)
04/08/2020 15:04

Mở cửa28,900

Cao nhất28,900

Thấp nhất28,900

KLGD

Vốn hóa239

Dư mua2,100

Dư bán600

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T392

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E15.71

F P/E12.46

BVPS12,442

P/B2.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV1 TV2 TV4 VWS DQC
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3