CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

30,500

(%)
21/09/2020 14:35

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa252

Dư mua300

Dư bán3,700

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T372

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E16.58

F P/E13.15

BVPS12,442

P/B2.45

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: TV2 CTG DQC MBB TV4
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3