CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

26,000

(%)
23/10/2020 10:15

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa215

Dư mua900

Dư bán1,300

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T321

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E14.13

F P/E11.21

BVPS13,340

P/B1.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: VPB MBB TV2 TV4 CII
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3