CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3)

Power Engineering Consunting Joint Stock Company 3

27,800

(%)
28/09/2020 15:05

Mở cửa27,800

Cao nhất27,800

Thấp nhất27,800

KLGD

Vốn hóa230

Dư mua800

Dư bán8,600

Cao 52T 34,000

Thấp 52T21,200

KLBQ 52T371

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM1,700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,840

P/E15.11

F P/E11.98

BVPS12,442

P/B2.23

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TV3: DQC MBB TV2 VPB TV4
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3