CTCP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông I (OTC: TRICO)

Transport Construction And Invesment Trading JSC No.1

Trending: FLC (28.106) - VNM (27.135) - HPG (21.157) - MBB (20.217) - MWG (19.611)