CTCP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông I (OTC: TRICO)

Transport Construction And Invesment Trading JSC No.1

Mã xem cùng TRICO: TRIEUAN TRITHUCDOANHNGHIEP TRUNGDO
Trending: HPG (25.856) - MWG (24.336) - VNM (23.583) - MBB (17.428) - VCB (17.185)