CTCP Thủy sản Sóc Trăng (OTC: SocTrang)

Soc Trang Seafood Joint Stock Company

Mã xem cùng SOCTRANG: TANTAN TSS TTCEXPRESS VGI VTK
Trending: HPG (25.022) - MWG (23.440) - VNM (22.939) - MBB (16.764) - VCB (15.902)