CTCP Thủy sản Sóc Trăng (OTC: SocTrang)

Soc Trang Seafood Joint Stock Company

Mã xem cùng SOCTRANG: FLC VGI VNM VTK VTP
Trending: FLC (28.106) - VNM (27.135) - HPG (21.157) - MBB (20.217) - MWG (19.611)