Mã xem cùng SHINHANVINA: AGR HSBC SBV SHINHAN STANDARDCHARTERED
Trending: HPG (24.406) - MWG (22.360) - VNM (22.319) - QNS (16.160) - CTG (13.803)