Mã xem cùng SHINHANVINA: AGR HSBC SBV SHINHAN STANDARDCHARTERED
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)