Mã xem cùng SEABANK: MSB STB VCB TPB NVB
Trending: HPG (25.064) - CTG (22.294) - ROS (19.606) - VNM (18.951) - MBB (17.796)