Mã xem cùng SHF: CRE LVS PAN
Trending: HPG (25.974) - MWG (24.519) - VNM (23.672) - MBB (17.733) - VCB (17.096)