Mã xem cùng SGB: SCB VCB TCB ACB VIETABANK
Trending: HPG (63.996) - VNM (48.124) - MWG (45.178) - HVN (40.438) - FPT (33.860)