Mã xem cùng SBBS: ECC KIS MBKE MBS SCB
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)