Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Number of companies: 0

Name:

Abbreviation:SAAC

Address: 1H Bà Triệu - P.12 - Q.5 - Tp.Hồ Chí Minh

Telephone: (84.28) 3957 4177 - 3957 4188

Fax: (84.28) 3957 4199

Email:phuongnam@saac.com.vn

Website:http://www.saac.com.vn

Exchange: Khác

Sector: Professional, Scientific, and Technical Services

Industry: Legal Services, Accounting, Tax Preparation, Bookkeeping, and Payroll Services

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
- Kiểm toán báo cáo tài chính để báo cáo thuế
- Kiểm toán báo cáo quyết toán công trình xây dựng
- Kiểm toán chi phí hoạt động
- Kiểm toán nội bộ
- Soát xét báo cáo tài chính
- Soát xét thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước
- Soát xét việc tuân thủ pháp luật
- Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế
- Quản lý rủi ro về thuế- Tư vấn hỗ trợ quyết toán thuế
- Tư vấn xin ưu đãi thuế và hoàn thuế
- Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập
- Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài
- Tư vấn lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.