Mã xem cùng PHANVU: ABT CII DLG FCN FMC
Trending: MWG (27.946) - HPG (26.797) - VNM (26.487) - FPT (20.587) - VGI (17.760)