Mã xem cùng PHANVU: BDC BFC CC1 CLP DGT
Trending: VNM (25.124) - HPG (24.024) - MSN (18.860) - FLC (17.487) - MWG (16.899)