Công ty Thương mại Xăng dầu Lào (Lao: PetroTrade)

Petroleum Trading Lao Public Company

Mã xem cùng PETROTRADE: PETROVIETNAM PFH PFI PFV
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)