CTCP Đầu tư và Xây lắp khí (OTC: PVID)

Petro Vietnam Gas Investment & Construction JSC

Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)