CTCP Sản xuất Bao bì và Hàng xuất khẩu (OTC: PROMEXCO)

Production For Packing and Exporrting Goods JSC

Trending: VNM (25.315) - HPG (22.562) - MWG (21.029) - MBB (19.327) - FPT (18.939)