CTCP Sản xuất Bao bì và Hàng xuất khẩu (OTC: PROMEXCO)

Production For Packing and Exporrting Goods JSC

Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)