Mã xem cùng PNB: EIB TPB MBB MDB NAMABANK
Trending: MWG (28.089) - VNM (27.538) - HPG (25.846) - FPT (21.785) - VGI (18.299)