Mã xem cùng PGSC: DNM HDB PVD PVS
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2013 31/12/2013