Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Chu Việt CườngTVHĐQT-N/aN/A
Ông Nguyễn Quang TrungTVHĐQT1972ThS Tài chính7,070,0002010
Ông Nguyễn Ngọc LâmTGĐ1978CN Kinh tế1,534,5002018
Bà Đoàn Thị Hồng LoanKTT-N/aN/A
Bà Phạm Thị Việt HàTBKS-N/aN/A
Bà Lê Thị Thảo BạchThành viên BKS-N/aN/A
Bà Ngô Thị Thu ThảoThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
20/04/2017Bà Trần Dương Ngọc ThảoCTHĐQT1976N/aN/A
Ông Chu Việt CườngTVHĐQT-N/aN/A
Ông Nguyễn Quang TrungTGĐ/TVHĐQT1972ThS Tài chính7,070,0002010
Ông Tôn Thất HàoKTT/Phó TGĐ1967CN Kế toán Ngân hàng2013
Ông Phạm Văn ĐẩuTBKS-N/a-N/A
Bà Lê Thị Thảo BạchThành viên BKS-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2016Bà Trần Dương Ngọc ThảoCTHĐQT1976N/aN/A
Ông Chu Việt CườngTVHĐQT-N/aN/A
Ông Nguyễn Quang TrungTGĐ/TVHĐQT1972ThS Tài chính7,070,0002010
Ông Tôn Thất HàoKTT/Phó TGĐ1967CN Kế toán2013
Ông Phạm Văn ĐẩuThành viên BKS-N/a-N/A