CTCP Nicotex (Khác: Nicotex)

NICOTEX Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nicotex

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/09/2017Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái-64.25
Công ty TNHH Nicotex Cambodia-100
Cty Cổ phần CGTB KTNN Nicotex-51
Cty Cổ phần Nicotex Bình Dương-76.57
Cty Cổ phần Nicotex Cần Thơ-80.96
Cty Cổ phần Nicotex Đà Nẵng-81.04
Cty Cổ phần Nicotex ĐakLak-51
Cty Cổ phần Nicotex Đồng Tháp-82.64
Cty Cổ phần Nicotex Gia Lai-84.81
Cty Cổ phần Nicotex Hà Nội-61.88
Cty Cổ phần Nicotex Nam Thai Duong-84.94
Cty Cổ phần Nicotex Thái Bình-72.74
Cty Cổ phần Nicotex Thanh Hóa-88.27
Cty Cổ phần Nicotex Tiền Giang-78.30
Cty KD BDS - IBC-53.71
Cty TNHH truyền thông Nicotex Việt Nam-56.60
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái-64.25
Công ty TNHH Nicotex Cambodia-100
Cty Cổ phần CGTB KTNN Nicotex-51
Cty Cổ phần Nicotex Bình Dương-76.57
Cty Cổ phần Nicotex Cần Thơ-80.96
Cty Cổ phần Nicotex Đà Nẵng-81.04
Cty Cổ phần Nicotex ĐakLak-51
Cty Cổ phần Nicotex Đồng Tháp-82.64
Cty Cổ phần Nicotex Gia Lai-84.81
Cty Cổ phần Nicotex Hà Nội-61.88
Cty Cổ phần Nicotex Nam Thai Duong-84.94
Cty Cổ phần Nicotex Thái Bình-72.74
Cty Cổ phần Nicotex Thanh Hóa-88.27
Cty Cổ phần Nicotex Tiền Giang-78.30
Cty KD BDS - IBC-53.71
Cty TNHH truyền thông Nicotex Việt Nam-56.60