Mã xem cùng NICOTEX: HAI LTG SPC VFG
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/09/2017Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái-64.25
Công ty TNHH Nicotex Cambodia-100
Cty Cổ phần CGTB KTNN Nicotex-51
Cty Cổ phần Nicotex Bình Dương-76.57
Cty Cổ phần Nicotex Cần Thơ-80.96
Cty Cổ phần Nicotex Đà Nẵng-81.04
Cty Cổ phần Nicotex ĐakLak-51
Cty Cổ phần Nicotex Đồng Tháp-82.64
Cty Cổ phần Nicotex Gia Lai-84.81
Cty Cổ phần Nicotex Hà Nội-61.88
Cty Cổ phần Nicotex Nam Thai Duong-84.94
Cty Cổ phần Nicotex Thái Bình-72.74
Cty Cổ phần Nicotex Thanh Hóa-88.27
Cty Cổ phần Nicotex Tiền Giang-78.30
Cty KD BDS - IBC-53.71
Cty TNHH truyền thông Nicotex Việt Nam-56.60
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái-64.25
Công ty TNHH Nicotex Cambodia-100
Cty Cổ phần CGTB KTNN Nicotex-51
Cty Cổ phần Nicotex Bình Dương-76.57
Cty Cổ phần Nicotex Cần Thơ-80.96
Cty Cổ phần Nicotex Đà Nẵng-81.04
Cty Cổ phần Nicotex ĐakLak-51
Cty Cổ phần Nicotex Đồng Tháp-82.64
Cty Cổ phần Nicotex Gia Lai-84.81
Cty Cổ phần Nicotex Hà Nội-61.88
Cty Cổ phần Nicotex Nam Thai Duong-84.94
Cty Cổ phần Nicotex Thái Bình-72.74
Cty Cổ phần Nicotex Thanh Hóa-88.27
Cty Cổ phần Nicotex Tiền Giang-78.30
Cty KD BDS - IBC-53.71
Cty TNHH truyền thông Nicotex Việt Nam-56.60