Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
30/09/2017Nguyễn Thành Nam1,500,02223.54
CTCP Đầu tư và Thương mại Trường Đức Thịnh1,183,79218.58
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Nguyễn Thành Nam1,500,02223.54
CTCP Đầu tư và Thương mại Trường Đức Thịnh1,183,79218.58