CTCP Công nghiệp Tàu thủy và Xây dựng Nam Triệu (OTC: NamTrieu)

Nam Trieu Shipbuilding Industry & Construction JSC

Trending: HPG (55.136) - ROS (47.312) - VNM (43.320) - MBB (41.412) - ITA (39.895)