Mã xem cùng NAMKHANG: FCN PNC SMT TKU TNG
Trending: VNM (24.106) - HPG (23.857) - MSN (20.141) - FLC (17.053) - MWG (16.417)