Mã xem cùng NSCTECH: CMG CMT KIMTUTHAP
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)