Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
15/12/2009Cá nhân trong nước1,016,30763.65Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức trong nước580,31336.35