Mã xem cùng MBKE: CTG CTI CTS DGW EVF
Trending: MWG (26.245) - VNM (25.754) - HPG (24.303) - FPT (21.272) - VGI (16.992)