Mã xem cùng MBKE: HT1 MBB TTH CII CTG
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)