CTCP Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế (OTC: LaoDongQuocTe)

International Supplying Manpower and Construction JSC

Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)