Mã xem cùng KIGIWI: GIL LDG NCT SIP SZC
Trending: HPG (68.357) - VNM (45.941) - MWG (34.746) - HVN (33.670) - VN30F1M (27.039)