Mã xem cùng HSC: HAG HAS HCM MBB REE
Trending: VNM (28.023) - HPG (23.215) - FLC (19.663) - MSN (19.149) - MWG (18.819)