Mã xem cùng GAOXKTN: PC1 PNJ VCI SEC ASG
Trending: HPG (55.136) - ROS (47.312) - VNM (43.320) - MBB (41.412) - ITA (39.895)