Mã xem cùng FPC: FPT FRT SFC SVN TRI
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)