Trending: HPG (26,625) - MWG (24,527) - VNM (24,246) - MBB (19,106) - VCB (18,028)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
12/12/20112011 Annual Shareholders’Meeting Documents
12/06/2011Annual report 2010
07/02/2011Audited FS 2010
05/20/2011Audited FS 2009
05/20/2011Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2011

First Joint Stock Commercial Bank

Name: First Joint Stock Commercial Bank

Abbreviation:FICOMBANK

Address: 715 Trần Hưng Đạo - P.1 - Q.5 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3838 3192 - 3838 1577

Fax: (84.28) 3923 4314 - 3838 3259

Email:ficombank@hcm.vnn.vn

Website:https://www.scb.com.vn/default.aspx

Exchange: OTC

Sector: Finance and Insurance

Industry: Credit Intermediation and Related Activities

Listing date:

Chartered capital: 3,000,000,000,000

Listed shares: 300,000,000

Shares outstanding: 300,000,000

Status: Disbanding

Tax code:

Establishment license: 0033/NG-GP

Issued date: 04/27/1993

Business license: 059068

Issued date: 03/20/1993

Main business scope:

- Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn
- Tiếp nhận vốn, ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chứng trong và ngoài nước
- Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo luật định
- Làm dịch vụ thanh toán quốc tế
- Mua bán gia công chế tác vàng

- Được thành lập vào ngày 27/04/1993 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng.
- Số vốn điều lệ hiện nay là 1000 tỷ đồng.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.