Mã xem cùng DONGTAM: AAM CMG EUROWINDOW GACHTHAIBINH GCB
Trending: VNM (27.719) - HPG (22.370) - FLC (21.277) - MWG (20.776) - FPT (20.329)