CTCP Dệt vải Phong Phú (OTC: DetPhongPhu)

Phong Phu Fabric Joint Stock Company

Mã xem cùng DETPHONGPHU: PPH LIX TTF
Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)