CTCP Dệt vải Phong Phú (OTC: DetPhongPhu)

Phong Phu Fabric Joint Stock Company

Mã xem cùng DETPHONGPHU: GIADUNGPHONGPHU HAICATEX HCB HFS TANTHANHMY
Trending: VNM (26.319) - HPG (24.334) - MSN (19.477) - FLC (18.417) - MWG (17.682)