CTCP Dệt vải Phong Phú (OTC: DetPhongPhu)

Phong Phu Fabric Joint Stock Company

Mã xem cùng DETPHONGPHU: PPH
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)