CTCP Dệt vải Phong Phú (OTC: DetPhongPhu)

Phong Phu Fabric Joint Stock Company

Mã xem cùng DETPHONGPHU: GIADUNGPHONGPHU HAICATEX HFS TANTIEN ACHAU
Trending: VNM (27.700) - HPG (24.430) - MSN (21.401) - FLC (19.274) - MWG (18.453)