CTCP Dệt vải Phong Phú (OTC: DetPhongPhu)

Phong Phu Fabric Joint Stock Company

Mã xem cùng DETPHONGPHU: PPH PVB SHB DBC VPB
Trending: HPG (50.612) - VNM (36.108) - FLC (28.578) - ITA (27.917) - MWG (26.210)