Mã xem cùng DAINAM: ASM IJC ITA PHR SCR
Trending: VNM (25.315) - HPG (22.562) - MWG (21.029) - MBB (19.327) - FPT (18.939)