Mã xem cùng DNSE: CIMB SJS DNP VCI DDS
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)