Mã xem cùng DNSE: ANV DCL FIT GLS ICG
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)