Mã xem cùng CKI: CCV GIAIPHAPS2P LCD PPS
Trending: VNM (26.586) - MWG (26.430) - HPG (23.368) - FPT (22.889) - MBB (22.546)