CTCP May Bình Minh (UPCoM: BMG)

Binh Minh Garment Joint Stock Company

25,000

(%)
17/05/2019 15:01

Mở cửa23,500

Cao nhất23,500

Thấp nhất23,500

KLGD

Vốn hóa132

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 25,000

Thấp 52T13,800

KLBQ 52T656

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS3,113

P/E7.55

F P/E7,781.46

BVPS15,864

P/B1.48

Mã xem cùng BMG: AG1 BDG BEL BGW BMI
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP May Bình Minh