Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
- Huy động vốn
- Hoạt động tín dụng
- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ...

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tênMr. Sonexay Sitphasay
• Chức vụTổng Giám Đốc
• Số CMND
• Thường trú

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tênNULL
• Chức vụNULL
• Điện thoạiNULL

Thông tin thành lập

Loại hình công tyNgân hàng
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
- Ngân Hàng Ngoại Thương Lào (BCEL) được thành lập vào cuối năm 1975 và bắt đầu hoạt động từ năm 1976
- Tháng 11/1989, BCEL đã được chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại.
Trụ sở chính
• Địa chỉNo 01 - Pangkham Street - Ban Xiengnheun - Chanthabouly District - Vientiane Lao PDR
• Điện thoại(856-21) 213200
• Fax(856-21) 213202
• Emailbcelhqv@bcel.com.la
• Websitehttp://www.bcel.com.la
Văn phòng đại diện